Moos-Bjerre har i samarbejde med Danmarks Statistik gennemført en survey af bosætningsmønstre blandt borgere i Københavns Kommune. Undersøgelsen blev foretaget i november og december 2019 og giver et aktuelt statusbillede af bevæggrunde til at flytte fra, til og blive bosiddende i Københavns Kommune.

Moos-Bjerre indledte udviklingen af spørgeskemaet ved at gennemføre en valideringsworkshop med deltagere fra Københavns Kommunes Center for Økonomi og Moos-Bjerre. Herefter foretog Moos-Bjerre to ekspertinterview med relevante videnspersoner, som med deres viden på boligområdet bidrog til at kvalitetssikre spørgsmålene. Udover valideringsworkshop og ekspertinterview blev spørgsmålsformuleringerne kvalitetssikret ved hjælp af en robottest, intern test og pilottest med målgruppen.

Den indledende valideringsfase mundede ud i, at spørgeskemaet tog udgangspunkt i fem overordnede dimensioner af bevæggrunde for bosætning:

borgeres bevæggrunde for for bosætning - survey

For at imødekomme respondenternes virkelighed, blev spørgeskemaet designet således, at hver respondent fik præsenteret tilpassede spørgsmålsformuleringer på baggrund af tidligere besvarede spørgsmål.

Dataindsamlingen foregik via telefoninterview, hvor målgruppen blev ringet op af interviewere fra Norstat. Besvarelserne blev indsamlet via telefoninterview, da man på den måde sikrer, at alle spørgsmål er læst fuldt igennem og forstået af respondenten. Telefoninterviewene foregik både på dansk og engelsk.

For at sikre højest mulig grad af repræsentativitet og sammenlighed med andre undersøgelser blev den endelige data vægtet. Vægtningen blev foretaget ud fra CPR-registret med variable som køn og alder m.fl. Derudover gennemførte Moos-Bjerre en bortfaldsanalyse på tværs af en række demografiske og socioøkonomiske undergrupper. Databehandligen betød en minimering af stikprøveusikkerheden, som ellers altid vil eksistere ved stikprøveundersøgelser.

Københavns Kommune logo - survey