Vores kerneydelser er

kundeundersøgelser

Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For at skabe størst mulig værdi, er det afgørende at kende sin målgruppe. I Moos-Bjerre har vi mange kerneydelser, og vi stor erfaring med at undersøge brugeres, kunders og borgeres oplevelser, holdninger og erfaringer…

Evalueringer effektogvirkningsevalueringer

Systematisk evaluering og opfølgning er afgørende for at udvikle indsatser, der virker og gør en forskel. Moos-Bjerre har stor erfaring med at gennemføre en lang række af evalueringer…

Økonomiske analyser og økonomistyring

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på styrket styring af økonomien i organisationer, institutioner og virksomheder. I Moos-Bjerre har vi mange års erfaring med at gennemføre…

Vi er eksperter i disse metoder

Spørgeskema, undersøgelser og dataindsamling_moos-bjerre

Spørgeskemaundersøgelser

En spørgeskemaundersøgelse er en særdeles velegnet metode i undersøgelser, hvor hensigten er at afdække en bred forståelse af et område. Metoden giver adgang til viden om forhold, der kan kvantificeres med tal…

Registeranalyser

Såvel offentlige myndigheder og institutioner som private virksomheder har stor værdi af at opgøre og synliggøre resultaterne af deres indsatser. Samtidig er det frugtbart at følge resultater over tid og at have viden om…

Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre…

Individuelle interviews

Det individuelle interview giver indsigt i subjektive holdninger, erfaringer og indsigter og er en værdifuld dataindsamlingsmetode i mange forskellige undersøgelsesdesign. Vi anvender først og fremmest individuelle…

Ekspert- og interessentinterviews

Ekspert- og interessentinterviews foretages typisk som almindelige, individuelle interview, men formålet er at få adgang til særlige vidensaspekter, som den almindelige borger ikke kan give…

interviews med børn

Interviews med børn

Vi tilbyder at gennemføre individuelle interviews eller fokusgruppeinterviews med børn som specifik målgruppe. Interviews med børn kræver særlige overvejelser og metodiske faldgruber, man skal være opmærksom på…

Fokusgruppeinterviews

Fokusgrupper kan bidrage med data om gruppers normer, interaktioner og fortolkninger. Styrken ved fokusgrupper ligger netop i de sociale interaktioner. Når deltagere diskuterer og sammenligner erfaringer og forståelser, er det ud fra…

Observationer og etnoraids

Vi tilbyder at udføre observationer og etnoraids, hvilke er effektive metoder til at få adgang til usagt viden om informanter, situationer eller begivenheder. De to etnografiske metoder giver dybdegående indsigt i målgruppens faktiske adfærd…

workshops

Workshops

En workshop indebærer sædvanligvis flere aktive og inddragende elementer end det gør sig gældende for et møde eller en fokusgruppe. Workshops vil også ofte være heldags – eller halvdagsarrangementer…

Desk research

Ved desk research foretager vi en litteraturafdækning af specifikke områder. Her kortlægger vi, hvad der tidligere er lavet af forskning, studier, statistikker, undersøgelser og projekter på området og sammenligner studierne på tværs…

Nøgleordsanalyser

Til analyse af større kvalitative datamængder, kan en statistisk nøgleordsanalyse være nyttig. En nøgleordsanalyse er et automatisk tekstværktøj, hvor større mængder tekst kvantificeres ved, at værktøjet lokaliserer…

sustainometeret bæredygtighed

Sustainometermålinger

Moos-Bjerre har udviklet Sustainometeret, som består af en meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af danskere, der hvert år måler udviklingen i danskernes prioritering og holdning til bæredygtighed…

Bibliometermålinger

På biblioteksområdet har Moos-Bjerre udviklet bibliometeret, der er et brugerbaseret effektstyringsredskab. Det er mere end en tilfredshedsmåling, fordi det måler flere dimensioner, og fordi det har fokus på den brugeroplevede værdi…

Dashboards

Med vores dashboards er det muligt at følge med i en undersøgelse i realtid. Vores dashboards bliver altid bygget til den enkelte kunde, og der er derfor rige muligheder for at tilpasse både indhold og layout.

Ledelseinformation

Ledelseinformation

Mange af vores undersøgelser giver vigtig ledelsesinformation og et faktabaseret grundlag for strategi og handling. Det kan eksempelvis være opstilling og måling af bestemte indikatorer for udvikling og indfrielse…

Icons source: becris/eucalyp/freepic from www.flaticon.com

Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de opgaver vi har løst.