Registeranalyser

Såvel offentlige myndigheder og institutioner som private virksomheder har stor værdi af at opgøre og synliggøre resultaterne af deres indsatser. Samtidig er det frugtbart at følge resultater over tid og at have viden om, hvilken vej, udviklingen går og kan forventes at gå i fremtiden. Hermed styrkes muligheden for styring og rettidig handling:

  • Eksempelvis kan uddannelsesinstitutioner bedre tilpasse deres aktiviteter, når de har et retvisende billede af fremtidigt elevtal.
  • Ligeledes styrkes offentlige myndigheders muligheder for styring og handling, når de ved hvor tæt, de er på at indfri eksempelvis uddannelsespolitiske målsætninger og kan se hvilken vej, udviklingen går.

Dette kan Moos-Bjerre hjælpe med ved hjælp af registerbaserede analyser (registeranalyser).

Ofte opererer offentlige myndigheder og institutioner i en kompleks virkelighed, der gør det svært at identificerer deres resultater. Der er her ikke bare tale om et over- eller underskud på bundlinjen, men om mangeartede resultater og effekter af politikker og indsatser.

Ikke desto mindre foreligger der en stor mængde viden i offentlige registre indrapporteret af bl.a. offentlige myndigheder og institutioner. Disse informationer ligger dog ofte i en form, som er svær at tilgå og anvende for de fleste medarbejdere og ledere.

Moos-Bjerre har stor erfaring med at strukturere store datamængder og at udlede og formidle de væsentlige resultater. Vi benytter os her af vores:

  • Forskeradgang til Danmarks Statistik,
  • Indgående kendskab til en række andre registre
  • Store erfaring med at foretage og formidle statistiske analyser