Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data, fx fra forskellige registre.

Når vi leverer undersøgelsesresultater med kvantitative kilder sikrer vi som en selvfølge, at resultaterne er signifikante og generaliserbare ved hjælp af statistiske tests. Vi aftaler også som hovedregel med kunden, at vi laver forskellige kryds. De kan fx vise forskelle i svarfordelingerne for forskellige aldersgrupper, køn, brugere, ikke-brugere mv. Herudover tilbyder vi forskellige, mere avancerede statistiske analyser. Her et par eksempler på de mest efterspurgte statistiske analyser:

Analyse af segmenter og målgrupper

Det er ofte værdifuldt ikke kun at betragte befolkningen, brugere eller kunder som én samlet gruppe, men derimod at få et mere nuanceret og præcist billede af, hvilke forskellige grupper, målgruppen inddeler sig i. Dette kan en segmenteringsanalyse give ved at stille skarpt på hvilke karakteristika grupper af mennesker har til fælles. På den baggrund kan vi analysere de forskellige gruppers behov, vaner og ønsker.

Vi udfører vores segmenteringsanalyser ved hjælp af den statistiske metode klyngeanalyse. Denne metode giver mulighed for at få et meget mere præcist billede af forskellige grupper, end hvis man blot opdeler i fx unge/gamle, mænd/kvinder eller brugere/ikke brugere. I en segmenteringsanalyse kan vi nemlig inddrage en række faktorer samtidigt, så de forskellige grupper ikke bare opdeles og karakteriseres ved traditionelle socioøkonomiske faktorer. Der kan fx indgå holdninger, værdier, familiesituation og gruppernes forhold til en given ydelse eller vare. Dette giver mulighed for eksempelvis at målrette ydelser mere direkte til de forskellige målgrupper.

Eksempler

Eksempler på undersøgelser, hvor vi har foretaget en segmenteringsanalyse er Kendskabsundersøgelsen for Rigsarkivet og Markedsanalyse af nyt digitalt musiktilbud i biblioteksregi.

Fire segmenter af borgere i Ikast-Brande Kommune.

Analyse af årsagssammenhænge og effekter

Ved hjælp af statistiske regressionsanalyser kan vi undersøge, hvilke forhold der påvirker et givet område. Fx hvad der har betydning for, at man får en ungdomsuddannelse, eller hvad der har betydning for, hvor ofte man bruger biblioteket. Hermed skabes der et faktabaseret grundlag for handling. Fx kan det give viden om, hvilke forhold der er mest effektfulde at sætte ind overfor, hvis man vil have flere til at gennemføre en uddannelse eller have flere til at benytte biblioteket hyppigere.

Vi foretager også en række andre statistiske analyser afhængigt af, hvilken problemstilling vores kunder ønsker at få undersøgt. Ofte giver det den bedste undersøgelse at kombinere statistiske metoder med kvalitative metoder. Læs om fx individuelle interviews og fokusgruppeinterviews.