Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre.

Når vi leverer undersøgelsesresultater med kvantitative kilder sikrer vi som en selvfølge, at resultaterne er signifikante og generaliserbare ved hjælp af statistiske tests. Vi aftaler også som hovedregel med kunden, at vi laver forskellige kryds. De kan fx vise forskelle i svarfordelingerne for forskellige aldersgrupper, køn, brugere, ikke-brugere mv.

Herudover tilbyder vi forskellige, mere avancerede statistiske analyser. Her et par eksempler på de mest efterspurgte statistiske analyser:

Analyse af segmenter og målgrupper

Identificering og analyse af forskellige målgrupper og/eller segmenter. Disse analyser er særligt anvendelige, når man ønsker viden om, hvem der bruger en bestemt ydelse, eller ønsker at målrette forskellige tilbud til bestemte målgrupper. Læs mere om vores segmenteringsanalyser. Eksempel: Fremtidens Biblioteker-målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling.

Analyse af årsagssammenhænge og effekter

Ved hjælp af statistiske regressionsanalyser kan vi undersøge, hvilke forhold der påvirker et givet område. Fx hvad der har betydning for, at man får en ungdomsuddannelse, eller hvad der har betydning for, hvor ofte man bruger biblioteket. Hermed skabes der et faktabaseret grundlag for handling. Fx kan det give viden om, hvilke forhold der er mest effektfulde at sætte ind overfor, hvis man vil have flere til at gennemføre en uddannelse eller have flere til at benytte biblioteket hyppigere.

Vi foretager også en række andre statistiske analyser afhængigt af, hvilken problemstilling vores kunder ønsker at få undersøgt. Ofte giver det den bedste undersøgelse at kombinere statistiske metoder med kvalitative metoder. Læs om personinterview og fokusgruppeinterview.