Ekspert- og interessentinterviews

Ekspert- og interessentinterviews foretages typisk som almindelige, individuelle interview. Formålet er at få adgang til særlige vidensaspekter, som den almindelige borger ikke kan give.

Ekspertinterviews

Med ekspertinterviews er det muligt at afdække kvalificeret viden på eller om et område og deraf få indsigt i tematikker og problematikker, som ikke er tilgængelig for den almindelige borger. Hvis undersøgelsen indeholder flere dataindsamlingsmetoder, kan ekspertinterviewene virke kvalificerende for den resterende undersøgelse og vil derfor ofte foretages i starten af undersøgelsesprocessen.

Alt afhængigt af undersøgelsens fokus, kan eksperter være alt fra forskere til projektledere til borgmestre, som har et særligt kendskab til eller indblik i området.

Interessentinterviews

Interessenter er personer, der har særlig interesse i en bestemt sag. Det er særligt værdifuldt at foretage interviews blandt interessenter, hvis undersøgelsen har til formål at vurdere mulighederne for en implementering eller en ændring af en indsats eller en ydelse. Interessenterne kan være:

  • Personer, som dagligt eller ofte er eller vil være påvirket af ændringen
  • Personer med særlige ønsker til fx samarbejder
  • Personer, som har praktisk kendskab til området