Observationer og etnoraids

Vi tilbyder at udføre observationer og etnoraids, hvilke er effektive metoder til at få adgang til usagt viden om informanter, situationer eller begivenheder. De to etnografiske metoder giver dybdegående indsigt i målgruppens faktiske adfærd.

Observationer

Ved observation kan observatøren enten indtage en aktiv rolle – kaldet deltagende observation – eller en mere passiv fluen-på-væggen-rolle. Der er fordele ved begge tilgange:

• Ved deltagende observation bliver observatøren en del af projektet sammen med deltagerne og får nært indblik i deres tankegange og bevæggrunde. Det kan eksempelvis være gennem rundvisning, walk-and-talks eller ved at deltage i en aktivitet sammen med deltagerne.

• Ved fluen-på-væggen-observation kan observatøren forholde sig fokuseret på at beskrive, hvad der sker i situationen og ikke i lige så høj grad være fokuseret på egen rolle i observationen.

Etnoraids                                                                                                                                              

Etnoraid er er en fokuseret etnografisk metode, hvor vi kombinerer korte face-to-face interviews med observation. Metoden er især fordelagtig i forbindelse med opstartsfasen på et projekt, da det er en god måde at opnå grundlæggende kendskab til målgruppen og målgruppens adfærd. Derudover bliver data kvalificerende for efterfølgende kvalitativ og/eller kvantitativ dataindsamling, hvor vi kan spørge yderligere ind til temaer, som igennem etnoraid-metoden viser sig at være relevante.

Et etnoraid tager typisk 1 ½ – 4 timer afhængigt af undersøgelsens område.

Hvornår er metoderne særligt anvendelige? 

Observationer og etnoraids kan anvendes som datakilder på alle områder, hvor hensigten er at få indsigt i målgruppens faktiske adfærd. Ofte anvendes metoderne i kombination med andre metoder (fx spørgeskemaundersøgelser eller individuelle interviews) for at sammenligne rapporterede svar med faktisk adfærd.