Evaluering af Red Barnet Ungdoms læringscaféer og lektievenner

Evaluering: ”Mod på skolelivet” er et partnerskab mellem Red Barnet og Egmont Fonden, som skal hjælpe udsatte børn til at tage en uddannelse. Moos-Bjerre har som evalueringspartner understøttet projektet gennem en virkningsevaluering af Red Barnet Ungdoms frivilligt drevne læringscaféer og lektieven-ordninger. Evalueringen og undersøgelsen er udført med henblik på at belyse, hvorvidt og hvordan indsatserne bidrager til at øge de svageste elevers læringsudbytte i skolen. Det var en kombination af en omfattende kvalitativ undersøgelse, desk research af tidligere studier og forskning samt indsamling af spørgeskemadata via et særligt udviklet monitoreringsværktøj, der mundede ud i den endelige evaluering.

Monitorering af frivilliges oplevelser

Til undersøgelsen har Moos-Bjerre udviklet et eget monitoreringsværktøj til løbende evaluering som kan tilgås af de frivillige via en app, hver gang de har været i læringscafé eller sammen med deres lektieven. I app’en skulle de frivillige besvare 3-4 helt korte spørgsmål om dagens fokus og udbytte. Resultaterne fra app’en kunne følges samlet af RBU’s sekretariat og frivillige via et dashboard. Et udsnit af monitoreringsværktøjets interface kan ses nedenfor.

Omfattende kvalitativ dataindsamling til evaluering 
Derudover afdækkedes indsatsen med en omfattende kvalitativ undersøgelse med blandt andet fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews med frivillige, elever, lærere, skoleledere og kommunale kontaktpersoner samt deltagelsesobservation af læringscaféer. Repræsentativiteten er sikret gennem stor geografisk spredning.

Samlet bidrager undersøgelsen til en nuanceret forståelse af, hvordan børnene har udbytte af RBU’s aktiviteter i forhold til både personlige, faglige og sociale kompetencer. I forlængelse af undersøgelsens fund udvikledes en række anbefalinger til tiltag i arbejdet med indsatsen.

Red barnet evaluering