2022-12-29T11:37:57+01:00

Afdækning af offentlige aktørers erfaringer med borgerinddragelse inden for klimaområdet for Københavns Kommune 

I vinteren 2021 foretog Moos-Bjerre en undersøgelse for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Kommunen skal i de kommende år arbejde med udviklingen af

2022-12-29T11:44:31+01:00

Evaluering af Alle Unge Med i Fællesskabet for DUF

Moos-Bjerre har over en periode på 3 år evalueret Dansk Ungdoms Fællesråds fællesskaberuddannelse ’Alle Unge Med i Fællesskabet’. Uddannelsen er et initiativ, der skal hjælpe fællesskaber med at

2022-12-29T11:46:30+01:00

Brugerundersøgelse af Videnscenter om handicaps vidensformidling

I efteråret 2021 foretog Moos-Bjerre en brugerundersøgelse af vidensformidlingen hos Videnscenter om handicap. Brugerundersøgelsen havde til formål at bidrage til at styrke og målrette Videnscenter om handicaps vidensformidling. Det ved at

2022-12-29T12:58:45+01:00

Analyse af ændringer på udvalgte jobfunktioner inden for lufthavnsuddannelserne

Moos-Bjerre har i efteråret 2021 gennemført en analyse for Transporterhvervets uddannelser. Den identificerer og afdækker udviklingstendenserne på lufthavnsområdet for de kommende år for hermed at kunne tilrettelægge undervisningen

2022-12-29T13:01:17+01:00

Analyse af digitale krænkelser og herunder særligt udsatte grupper

Moos-Bjerre har i efteråret 2021 gennemført en analyse for Red Barnet, som skal understøtte dem i at nå ud med støtte og rådgivning til alle grupper af børn
2022-12-29T13:04:34+01:00

Interessentanalyse for Egmont Fonden

Moss-Bjerre har for Egmont Fonden gennemført en interessentanalyse, der tager status på fondens synlighed og kvalificerer fondens kommunikations- og interessentarbejde.

Analysen skulle kvalificere fondens indsats ved for det første at undersøge fondens synlighed samt

2022-12-29T13:12:20+01:00

Forundersøgelse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker

I foråret og sommeren 2021 udførte Moos-Bjerre en undersøgelse af ældre medborgeres holdning og kendskab til FN’s Verdensmål og deres oplevelse af det at engagere sig frivilligt, særligt i sit eget lokalområde.

Undersøgelsen

2022-12-29T13:12:49+01:00

Undersøgelse for Favrskov Kommune

Denne undersøgelse er udført af Moos-Bjerre A/S for Favrskov Kommune. Den har haft til formål at måle forbrugs– og adfærdsvaner i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling blandt borgere bosat i Favrskov Kommune

2022-12-29T13:14:06+01:00

Moos-Bjerre har evalueret foreningen Skyggebørns støtte til børn i sorg.

Evalueringen kombinerer interviews med de børn og unge, der deltager i foreningens gruppesamtaler og aktiviteter og observation af samtalerne og aktiviteterne. Derudover gennemføres

2022-12-29T13:15:12+01:00

Undersøgelse af professionelle aktører for Det Kriminalpræventive Råd

Moos-Bjerres gennemførte kortlægning af Det Kriminalpræventive Råds’ samarbejder med professionelle aktører. Det er gjort med det formål at kvalificere rådets arbejde med denne målgruppe og belyse, hvorvidt DKR bidrager

2022-12-29T13:15:50+01:00

Evaluering af En Håndsrækning for Egmont Fonden 

Moos-Bjerre har evalueret Egmont Fondens enkeltstøtteprogram ”En Håndsrækning”.

Evalueringen bygger bl.a. på en gennemgang af fondens materiale om programmet og på interviews med forskere og eksperter i økonomisk fattigdom og sociale

2022-05-24T13:44:10+02:00

Sustainometeret 2020

Hvert år foretager Moos-Bjerre en Sustainometermåling for at undersøge danskernes holdninger og vurderinger i forhold til bæredygtighed. Med Sustainometeret kan vi følge udviklingen i danskernes forhold til bæredygtighed, og denne Sustainometermåling for 2020 er den første

2022-05-24T13:10:50+02:00

Undersøgelse af grundlag for digital musiktjeneste for Danskernes Digitale Bibliotek

I 2018 har Moos-Bjerre foretaget en omfattende undersøgelse af borgeres musikvaner samt deres forhold til en mulig digital biblioteksbaseret musiktjeneste. Undersøgelsen blev bevilget af Danskernes Digitale Bibliotek,

2022-05-06T11:59:24+02:00

Undersøgelse af Danske Museers efteruddannelse

Moos-Bjerre har i 2019-2020 gennemført en undersøgelse for Organisationen Danske Museer (ODM), der belyser de efteruddannelsestilbud til danske museumsansatte som organisationen udbyder. Undersøgelsen byggede på et klassisk mixed methods design, som kombinerer en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt

2022-12-29T14:01:36+01:00

Moos-Bjerre har evalueret McDonald’s Danmarks’ kampagne ‘Happy Meal Readers’. Den handler om at øge læselysten blandt danske børn og skabe hyggestunder mellem børn og forældre gennem højtlæsning. Forældre og

2022-05-02T14:59:33+02:00

Medborgerskab blandt københavnske unge

Moos-Bjerre foretog igen i 2019 Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse blandt unge borgere i kommunen vedrørende integration og medborgerskab. Undersøgelsen havde i år fokus på at sikre den bedst mulige repræsentation gennem målrettet dataindsamling i

2022-05-05T14:31:59+02:00

Evaluering af Student & Innovation House 2019-2021

Moos-Bjerre foretager en evaluering af Student & Innovation House, der løber over de næste tre år fra 2019 til 2021. Evalueringen er udformet som en virkningsevaluering, der på systematisk og

2022-04-27T09:54:13+02:00

Moos-Bjerre har foretaget en brugerundersøgelse af Gladsaxe Kommunes borgerservice, der kortlægger, hvordan brugerne benytter borgerservicen samt tilfredsheden med den service de modtager. På baggrund af undersøgelsen udledtes en række anbefalinger til tiltag. Undersøgelsen

2022-06-13T10:33:11+02:00

Afholdelse af Egmontfondens Børnetopmøde

I samarbejde med kommunikationsbureauet Publico har Moos-Bjerre stået for Egmont Fondens Børnetopmøde og Børnepanel i 2018. Overordnet set skal de to arrangementer bidrage til Egmontfondens målsætning om en større samfundsforandring ved at støtte

2022-05-24T13:07:54+02:00

Evaluering af Red Barnet Ungdoms læringscaféer og lektievenner

Evaluering: ”Mod på skolelivet” er et partnerskab mellem Red Barnet og Egmont Fonden, som skal hjælpe udsatte børn til at tage en uddannelse. Moos-Bjerre har som evalueringspartner understøttet projektet

2022-08-30T14:13:28+02:00

Økonomisk og organisatorisk analyse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Moos-Bjerre har i sommeren og efteråret 2019 foretaget en ekstern organisatorisk og økonomisk analyse af virksomheden Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Undersøgelsen har til formål at give en dyb og

2022-12-29T14:02:54+01:00

Kortlægning af fondspartnerskaber for Novo Nordisk Fonden

Moos-Bjerre har i 2019 gennemført en kortlægning af fondspartnerskaber på det sociale og humanitære område for Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fondens strategi har et stærkt fokus på at samarbejde

2022-05-06T11:48:28+02:00

Evaluering af Medvind i Østerbyen

Medvind i Østerbyen er et 12-årigt partnerskab mellem Esbjerg kommune og Lauritzen Fonden. Initiativets vision er at reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn og unge i området og

2022-05-05T11:09:07+02:00

Evaluering af frikommuneforsøg i Guldborgsund

Moos-Bjerre har gennemført en midtvejsevaluering af tre frikommuneforsøg i Guldborgsund Kommune. Det betyder, at kommunen til og med 2021 er fritaget fra en række gældende love og regler. Alle forsøgene gennemføres under

2022-05-24T15:49:10+02:00

Undersøgelse af danskernes kendskab til det danske mindretal i Sydslesvig

Moos-Bjerre har på vegne af Grænseforeningen foretaget en undersøgelse af danskernes kendskab til og forestillinger om det danske mindretal i Sydslesvig. Undersøgelsen, der baserer sig på 3.656

2022-04-27T11:25:53+02:00

Teach First er et internationalt program, der uddanner universitetsbachelorer til at undervise på udsatte skoler og på sigt blive forandringsagenter i undervisningssektoren. Moos-Bjerre er sammen med VIA University College evalueringspartner på

2022-06-13T10:43:00+02:00

Kortlægning af unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber

Moos-Bjerre har lavet en kortlægning af unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber, hvem de unge er, og hvad der motiverer dem til at deltage. Den er lavet på baggrund af undersøgelser,

2022-06-13T11:03:26+02:00

Undersøgelse af folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Betalingsvillighedsundersøgelsen er gennemført på Moos-Bjerre’s eget initiativ med det primære formål at bidrage med et borgerperspektiv til den aktuelle ekspertpræget debat om biblioteker. Vi har spurgt i alt 2.000

2022-06-13T11:06:39+02:00

Undersøgelse af vælgeradfærd ved kommunalvalg 2017

Moos-Bjerre gennemførte i forbindelse med kommunalvalget i november 2017 en stor undersøgelse blandt et bredt udsnit af den danske befolkning. Undersøgelsen satte blandt andet fokus på vælgervandringer, holdning til det kommunale serviceniveau samt oplevelse af indflydelse i lokaldemokratiet.

2022-05-24T13:22:30+02:00

Evaluering af den danske ph.d.-uddannelse

Ny omfattende analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at på trods af et øget optag, har den danske ph.d. uddannelse fortsat et højt fagligt niveau. Derudover fremgår det, at de ph.d.uddannede, i højerede grad end i andre OECD lande, finder ansættelse i det private.

2022-04-27T14:35:24+02:00

Rekordstor undersøgelse af studerendes holdning til deres uddannelse

Moos-Bjerre har gennemført en rekordstor spørgeskemaundersøgelse for Uddannelses- og Forskningsministeriet. I undersøgelsen har cirka 120.000 studerende og nyuddannede har vurderet deres uddannelses kvalitet og dens relevans for arbejdsmarkedet. Undersøgelsens resultater er blevet en del af vejledningsværktøjet Uddannelseszoom.dk. Det

2022-04-27T13:08:41+02:00

Undersøgelse af Danskernes Friluftsliv 2017

Moos-Bjerre har gennemført en omfattende undersøgelse af danskernes friluftsliv på vegne af Friluftsrådet. Denne undersøgelse er den hidtil største af sin art i Danmark, og giver ny viden om omfanget og intensiteten af danskernes fritluftsvaner, samt friluftslivets betydning for danskernes fysiske, mentale

2022-05-24T15:26:41+02:00

Undersøgelse af rigets tilstand

Den danske befolkning har lav tillid til de folkevalgte politikere og det politiske system. Det viser Moos-Bjerre Analyses undersøgelse Rigets Tilstand gennemført i foråret 2014.

Undersøgelsen viser, at befolkningen særligt har lav tillid til folketingspolitikerne. Der er således kun 19 %, der har svaret, at de har tillid

2022-05-02T13:18:31+02:00

Undersøgelse af Sydslesvigs bidrag til Danmark

Moos-Bjerre kan i en analyse konkludere, at det danske mindretal i Sydslesvig er en gevinst for det danske samfund. Sydslesvigere, der tager en uddannelse i Danmark, bidrager med 226 mio. årligt. Undersøgelsen er foretaget for Sydslesvigsk Forening og er bl.a. blevet