2021-09-13T11:51:02+02:00

Moss-Bjerre har for Egmont Fonden gennemført en interessentanalyse, der tager status på fondens synlighed og kvalificerer fondens kommunikations- og interessentarbejde.

Analysen skulle kvalificere fondens indsats ved for det første at undersøge̊ fondens synlighed

2021-09-13T11:39:19+02:00

Denne undersøgelse er udført af Moos-Bjerre A/S for Favrskov Kommune og har haft til formål at måle forbrugs– og adfærdsvaner i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling blandt borgere bosat i Favrskov

2021-09-13T16:07:09+02:00

Moos-Bjerre har evalueret foreningen Skyggebørns støtte til børn i sorg.

Evalueringen kombinerer interviews med de børn og unge, der deltager i foreningens gruppesamtaler og aktiviteter og observation af samtalerne og aktiviteterne. Derudover gennemføres

2020-03-03T16:48:36+01:00

Hvert år foretager Moos-Bjerre en Sustainometermåling for at undersøge danskernes holdninger og vurderinger i forhold til bæredygtighed. Med Sustainometeret kan vi følge udviklingen i danskernes forhold til bæredygtighed, og denne Sustainometermåling for 2020

2020-12-22T06:58:45+01:00

Moos-Bjerre har evalueret McDonald’s Danmarks’ kampagne ‘Happy Meal Readers’. Happy Meal Readers handler om at øge læselysten blandt danske børn og skabe hyggestunder mellem børn og forældre gennem højtlæsning.

2020-02-26T14:14:43+01:00

Moos-Bjerre har foretaget en brugerundersøgelse af Gladsaxe Kommunes borgerservice, der kortlægger, hvordan brugerne benytter borgerservicen samt tilfredsheden med den service de modtager. På baggrund af undersøgelsen udledtes en række anbefalinger til tiltag. Undersøgelsen

2020-02-26T14:31:35+01:00

Teach First er et internationalt program, der uddanner universitetsbachelorer til at undervise på udsatte skoler og på sigt blive forandringsagenter i undervisningssektoren. Moos-Bjerre er sammen med VIA University College evalueringspartner på

2020-02-12T16:27:01+01:00

Evaluering af den danske ph.d.-uddannelse

Ny omfattende analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at på trods af et øget optag, har den danske ph.d. uddannelse fortsat et højt fagligt niveau. Derudover fremgår det, at de ph.d.uddannede, i højerede grad end i andre OECD lande, finder ansættelse i det

2020-02-12T16:27:51+01:00

Rekordstor undersøgelse af studerendes holdning til deres uddannelse

Moos-Bjerre har gennemført en rekordstor spørgeskemaundersøgelse for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Cirka 120.000 studerende og nyuddannede har vurderet deres uddannelses kvalitet og dens relevans for arbejdsmarkedet. Undersøgelsens resultater er blevet en del af vejledningsværktøjet Uddannelseszoom.dk, der er tilgængeligt netop

2020-02-12T16:29:19+01:00

Undersøgelse af Danskernes Friluftsliv 2017

Moos-Bjerre har gennemført en omfattende undersøgelse af danskernes friluftsliv på vegne af Friluftsrådet. Denne undersøgelse er den hidtil største af sin art i Danmark, og giver ny viden om omfanget og intensiteten af danskernes fritluftsvaner, samt friluftslivets betydning for danskernes fysiske, mentale

2020-02-12T16:30:06+01:00

Undersøgelse af rigets tilstand

Den danske befolkning har lav tillid til de folkevalgte politikere og det politiske system. Det viser Moos-Bjerre Analyses undersøgelse Rigets Tilstand gennemført i foråret 2014.

Undersøgelsen viser, at befolkningen særligt har lav tillid til folketingspolitikerne. Der er således kun 19 %, der har svaret, at de har

2020-02-12T16:30:58+01:00

Undersøgelse af Sydslesvigs bidrag til Danmark

Moos-Bjerre kan i en analyse konkludere, at det danske mindretal i Sydslesvig er en gevinst for det danske samfund. Sydslesvigere, der tager en uddannelse i Danmark, bidrager med 226 mio. årligt. Undersøgelsen er foretaget for Sydslesvigsk Forening og er bl.a. blevet

2020-02-12T16:31:54+01:00

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i København

Moos-Bjerre har udarbejdet administrative og IT-understøttede løsninger til Ungdommens uddannelsesvejledning i Københavns Kommune.

I 2011-2012 lavede vi det administrative og IT-understøttede system, som Ungdommens Uddannelsesvejledning bruger til at fordele kommunens 10. klasseelever på de københavnske institutioner

I 2014 lavede vi et lignende databasesystem til administration af

2020-02-12T16:32:43+01:00

Samarbejde med UU-København om aktivitets- og planlægningssystemer til uddannelsesvejledning

For Ungdommens Uddannelsesvejledning i København har Moos-Bjerre forestået en række aktivitetsopfølgnings, planlægnings- og elevfordelingsmæssige systemer.
Herunder et system der importerer data fra det faglige vejledningssystem og kombinerer dette med registrerede økonomi- og kontraktoplysninger for herefter at kunne generere aktivitets- og budgetopfølgningstabeller og

2020-02-12T16:34:20+01:00

Befolkningsundersøgelser for Danmarks Biblioteksforening

For bl.a. Danmarks Biblioteksforening har Moos-Bjerre gennemført befolkningsundersøgelser med repræsentative udsnit af den danske befolkning.

Undersøgelserne er typisk gennemført blandt 1.000 repræsentativt udvalgte borgere på Epinions eller Moos-Bjerre eget Danmarkspanel. Repræsentation er sikret gennem skarp indsamlingsprocedure samt efterfølgende vejning af datasæt.

2020-02-12T16:35:09+01:00

Segmenteringsanalyse af ikke-brugere for De Fynske Biblioteker

For De Fynske Biblioteker – Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Svendborg og Ærø – har Moos-Bjerre udført en undersøgelse af ikke-brugere og efterfølgende segmenteringsanalyse.

Undersøgelsen har haft til formål styrke en fælles fynsk PR- og markedsføringsstrategi samt udvikling af målrettede aktiviteter, tilbud

2020-02-12T16:35:54+01:00

Udarbejdelsen af økonomistyringsværktøjet SØV til kommunale folkeskoleenheder

Moos-Bjerre har udviklet Skolernes Økonomistyrings Værktøj (SØV). Det er et system- og arbejdsgangsunderstøttende værktøj til budgetlægning og omsætning til lektioner, timer og personaleårsværk samt budgetopfølgning og flerårsplanlægning.

Vi har for flere kommunale forvaltninger og folkeskoler udviklet økonomistyringsværktøjer, forestået undervisning i god økonomistyring på skoleområdet,

2020-02-12T16:36:34+01:00

Analyse af fusionseffekter i ungdomsuddannelses- institutioner for Undervisningsministeriet

For Undervisningsministeriet har vi gennemført analyse af mulige effekter af forskellige typer af fusioner blandt institutioner på ungdomsuddannelsesområdet.

Effektmålene var dels kvalitetsmæssige, opgjort som optag- og bestandstal, gennemførelsesprocenter, karakterer, praktikaftaler m.v., dels økonomiske, opgjort som enhedsudgifter, overskudsgrader, soliditetsgrad m.v. Datagrundlag for statistisk analyse

2020-02-12T16:37:29+01:00

Evaluering af regionale studievalg

For Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har Moos-Bjerre gennemført en stor dataindsamling og baggrundsanalyse. Formålet var at levere data og grundlæggende analyse til ministeriets evaluering af de syv regionale studievalgscentre.

Vi har i forestået dataindsamling blandt stratificeret stikprøveudtag på 23.000 personer på afsluttende del af

2020-02-12T16:38:18+01:00

Opinionsmåling af danskernes parathed til digital postkasse

Det viste en opinionsmåling, Moos-Bjerre lavede for Danmarks Biblioteksforening sommeren 2014.

Da den digitale postkasse blev obligatorisk 1. november 2014 viste en totalopgørelse, at Moos-Bjerre vurderinger holdt stik.

Det antal danskere, der ikke var klar til at benytte den digitale postkasse 1. november 2014, var

2020-02-12T16:38:58+01:00

Undersøgelse af målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling for Fremtidens Biblioteker

For tænketanken Fremtidens Biblioteker har Moos-Bjerre lavet den hidtil største undersøgelse og segmentering målrettet biblioteksområdet.

Undersøgelsen giver vigtig viden om bibliotekernes målgrupper og inspiration til udviklingen af fremtidens biblioteker.

Moos-Bjerre har udført en omfattende segmenteringsanalyse af den danske befolkning baseret på en spørgeskemaundersøgelse

2020-02-12T15:51:01+01:00

Segmentundersøgelse af bibliotekets brugere for Hvidovre Bibliotekerne

For HvidovreBibliotekerne har Moos-Bjerre gennemført en omfattende segmentundersøgelse af bibliotekets brugere. Til afdækning af undersøgelsesområdet har Moos-Bjerre gennemført både omfattende kvantitative spørgeskemaundersøgelser og kvalitative fokusgruppeinterviews.

Undersøgelsens formål var udarbejdelse af en segmenteringsrapport omfattende både statistisk analyseresultater og fokusgruppeindsigter af forskellige persontyper.

Undersøgelsen faldt således i

2020-02-12T15:49:34+01:00

Effektmåling af biblioteker

25 biblioteksvæsener følger nøje med i deres resultater og brugeroplevede værdi ved hjælp af Moos-Bjerre bibliometermålinger. Bibliometermålingerne fungerer som en temperaturmåler, der i ét enkelt udtryk sammenfatter, hvad bibliotekets værdi og effekt er for brugerne. Mere end 100.000 biblioteksbrugere har besvaret det anvendte spørgeskemakoncept.

I foråret