Evaluering af frikommuneforsøg i Guldborgsund

Moos-Bjerre har gennemført en midtvejsevaluering af tre frikommuneforsøg i Guldborgsund Kommune. Det betyder, at kommunen til og med 2021 er fritaget fra en række gældende love og regler. Alle forsøgene gennemføres under temaet ”Børn som vores vigtigste ressource” og retter sig mod kommunale indsatser der har med børn og unge at gøre.

Forsøgene undersøger og afprøver forskellige tiltag i bl.a. folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen herunder:

  • Fleksibel holddeling på tværs af klasser i undervisningen i folkeskolen
  • Nye tilgange til udfordrede unge i beskæftigelsesindsatsen
  • Fritagelse for børn med varige multiple funktionsnedsættelser fra obligatoriske prøver og tests

Omdrejningspunktet for evalueringen har været forsøgenes implementering og foreløbige virkning i forhold til målgrupperne i de tre forsøg.

Resultaterne beror på en stor mængde kvalitativt datamateriale indsamlet af Moos-Bjerre gennem face-to-face enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews med elever, lærere, ledere og unge på lokaliteter i kommunen. Samlet tegner det et nuanceret billede af forsøgenes barrierer i forbindelse med implementering såvel som oplevede virkninger og udgør et solidt grundlag for Guldborgsund Kommunes videre arbejde med forsøgene.

Guldborgsund Kommune logo frikommuneforsøg