Evalueringer

”Uanset hvor smuk strategien er, må man af og til se på resultaterne.” Winston Churchill.

Vi udfører alle former for evalueringer. Fra enkle målevalueringer til mere omfattende effekt- og virkningsevalueringer. De forskellige evalueringsformer har forskellige styrker. Hvilken type evaluering, der vælges, afhænger af kundens behov og økonomi, hvad der skal evalueres, og hvordan evalueringen skal anvendes efterfølgende. Vi fastlægger sammen det design, der sikrer, at evalueringen giver stor værdi og efterfølgende kan omsættes til konkrete beslutninger og handlinger.

Evalueringen kan inddrage forskellige metoder. Oftest anvendes spørgeskemaundersøgelser og/eller fokusgruppeinterview og personlige interview. Det er særligt gode metoder, hvis evalueringen skal foretages blandt borgere, brugere, kunder eller medarbejdere, og deres brug og/eller vurdering af den givne ydelse er central for det område, der skal evalueres.

Eksempel: Effektmåling af biblioteker (bibliometermåling)

Til andre formål er anvendelse af nøgletal samt konkrete målinger og opgørelser en god metode. Hvis vi fx skal evaluere om målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er opnået, vil vi benytte os af data, der er opgjort i uddannelsesdatabasen eller Danmarks Statistiks uddannelsesregistre, til at analysere, hvor tæt en given kommune eller region er på målet, og om udviklingen går i den rigtige retning.

Hvis vi fx skal evaluere opnåelsen af et mål vedrørende besøgstal, vil vi foretage besøgstælling på udvalgte repræsentative tidspunkter og på den baggrund beregne det samlede besøgstal.

Evalueringer kan også udføres som usability-tests. Fx kan det indgå i evalueringen af en hjemmeside, at man samler en række borgere, der hver afprøver hjemmesiden. Her måler vi funktionalitet, niveau af fejl og interviewer deltagerne om deres oplevelse af hjemmesiden.

Eksempel: Evaluering af ny hjemmeside for Biblioteket Frederiksberg