Evalueringer

Hvordan virker din indsats?
Systematisk evaluering og opfølgning er afgørende for at udvikle indsatser, der virker og gør en forskel. Moos-Bjerre har stor erfaring med at gennemføre en lang række af evalueringer. Hvilken evaluering, der passer bedst afhænger af indholdet af og formålet med din indsats, samt af hvad evalueringen skal bidrage med nu og på længere sigt. Vi udvikler altid det undersøgelsesdesign, der sikrer, at evalueringen giver størst værdi og efterfølgende kan omsættes til konkrete beslutninger og handlinger. Vi tilbyder for eksempel:

  • Effektevalueringer, som beskriver målbare og konkrete effekter af en given indsats på dens målgruppe. Effektevalueringen fokuserer specifikt på målbare de resultater, der er skabt i kraft af indsatsen. Vi har stor erfaring med at tilrettelægge effektevalueringer, der etablerer solid dokumentation for indsatsens effekter
  • Virkningsevalueringer, som er en procesorienteret tilgang, der breder undersøgelsesfeltet ud og inddrager indsatsens kontekst og proces. Virkingsevalueringer ser ikke kun snævert på indsats og effekt, og det er vores erfaring, at virkningsevalueringer især er velegnede til at vidensunderstøtte udviklingen af nye indsatser og aktiviteter. En virkningsevaluering skaber nemlig værdifuld viden om, hvorvidt indsatsens implementering og virkning forløber som forventet, eller om der er behov for at justere og tilpasse indsatsen.

Vi har derudover med gode erfaringer med at kombinere de forskellige evalueringsformer for at skræddersy et evalueringsdesign, der skaber størst mulig værdi.

Datakilder
Evalueringer kan inddrage forskellige metoder. Oftest anvender kombinerer vi både spørgeskemaundersøgelser og/eller fokusgruppeinterviews og personlige interviews samt statistiske analyser af registerdata.

Tidligere undersøgelser

  • MedVind i Østerbyen: I vores 12-årige evaluering af den sociale indsats MedVind i Østerbyen, bruger vi en lang række datakilder og metoder for at foretage en effektevaluering og en virkningsevaluering. Læs mere om evalueringen her.
  • Efterskoleforeningen: For Efterskoleforeningen har vi foretaget en effektevaluering af efterskolers evne til at skabe uddannelsesløft for elever. Datakilden er omfattende registerdata fra Danmarks Statistik og vi har målt på overgangsfrekvenser, frafald og gennemførsel af ungdomsuddannelser samt overgang til og frafald fra påbegyndt videregående uddannelse.

Vi gennemfører mange evalueringer for forskellige offentlige institutioner, fonde, organisationer og virksomheder, heriblandt for Guldborgsund Kommune, Esbjerg Kommune, Red Barnet Ungdom, samt for private virksomheder som McDonalds.

Mary fonden