Individuelle interviews

Det individuelle interview er en værdifuld dataindsamlingsmetode i mange forskellige undersøgelsesdesign. Vi anvender først og fremmest personlige interviews, når vi ønsker at opnå dybdegående viden om et område. Interviewene kan udføres blandt mange forskellige aktører, for eksempel blandt eksperter, borgere og kunder og have forskellige målgrupper, for eksempel børn og unge. Hvor en spørgeskemaundersøgelse har potentialet at klarlægge generelle mønstre i en befolkningsgruppe, kan personlige interviews gå i dybden med meninger, holdninger og erfaringer og afdække dybdegående årsagssammenhænge. Derved giver interviews en indsigt, som kvantitative metoder ikke kan opnå. Interviews kan derved give en undersøgelse værdi ved for eksempel at:

  • Give personlige vinkler og historier
  • Afdække vigtige nuancer og forskelligheder
  • Komme tæt på den enkeltes oplevelse
  • Give nye perspektiver som man ikke havde tænkt på i planlægningen af analysen
  • Skabe idégenerering i forhold til fx udvikling af services og ydelser
  • Afprøve nye produkter, ydelser, mv.

Til de individuelle interviews udarbejder vi interviewguides, som interviewet i varierende grad kan følge. Interviewguiden kan enten være løst struktureret, semistruktureret eller struktureret. I mange tilfælde vil den semistrukturerede interviewguide egne sig bedst, fordi der ved denne metode på forhånd er planlagt specifikke spørgsmål eller temaer, mens interviewet dog sagtens kan afvige fra disse.

De individuelle interviews kan både foretages personligt, telefonisk eller digitalt.